48. Lakialoite – kansanäänestys Suomen eroamisesta EU:sta

LAKIALOITE

Laki kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä

Eduskunnalle 

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki kansanäänestyksestä, jonka aiheena on Suomen eroaminen Euroopan unionista. Perustuslain mukaan äänestys on neuvoa-antava. Äänestys toimitettaisiin eduskuntavaalien 2015 yhteydessä.

Äänestäjien vastattavaksi esitettäisiin seuraava kysymys: ”Tuleeko Suomen erota Euroopan unionin jäsenyydestä?”

Äänestäjän tulisi vastata kysymykseen joko ”KYLLÄ” tai ”EI”. Äänestyksen tulos vahvistettaisiin samaan aikaan eduskuntavaalien tuloksen vahvistamisen kanssa.

Oikeusministeriön valmistelemassa lyhyessä ja selkeässä tiedotteessa selostettaisiin Euroopan unionista eroamisen merkitystä sekä todettaisiin, mistä kansanäänestyksessä on kysymys. Tiedote toimitettaisiin kaikille, joille toimitetaan ilmoitus äänestysoikeudesta, sekä saatettaisiin muullakin tavoin kansalaisten tiedoksi ja saataville.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

PERUSTELUT

Suomi liittyi Euroopan unioniin jokseenkin ristiriitaisten vaiheiden jälkeen vuonna 1995.

Liittymisen juridista ja moraalista pohjaa on arvioinut kriittisesti muun muassa valtiosääntöoikeuden professori Antero Jyränki julkaisussaan Euroopan unioni ja Suomen valtiosääntö (1996).

Liittymisestä pidettiin neuvoa-antava kansanäänestys, mutta tutkimusten mukaan suomalaiset äänestivät Suomen kansallisen identiteetin ja länsimaisen imagon vahvistamisen puolesta ja Suomen ulkopoliittisen aseman vahvistamiseksi suhteessa Venäjään tietämättä, että jäsenyyden seuraukset erityisesti kansallisen identiteetin suhteen olisivatkin päinvastaiset. Lisäksi laki olisi edellyttänyt valtiolta tasapuolista viestintää molemmista äänestysvaihtoehdoista, mutta käytännössä edistettiin lähinnä vain KYLLÄ-vaihtoehtoa.

Myöhemmin unioni on kehittynyt Suomen kannalta monin tavoin kielteiseen suuntaan, ja vaikka kansalaisille on jatkuvasti muuta väitetty, siitä on muodostumassa liittovaltiomainen tulonsiirtounioni. Kansallista lainsäädäntöämme jatkuvasti synkronoidaan Brysselin direktiivien mukaisiksi, ja budjettivaltaakin ollaan lahjoittamassa pois Suomesta.

Euroopan unionin positiivisiksi seikoiksi kansalaisten mieliin ovat iskostuneet lähinnä yhteisvaluutta ja matkustamisen helpottuminen, mutta toisaalta vapaa liikkuvuus on tuonut myös uudenlaisia ongelmia.

Kansalaiset ovat erityisen kyllästyneet heikosti talouttaan hoitaneille maille myönnettäviin tukipaketteihin, joihin Suomikin on maksumiehenä osallistunut merkittävässä määrin sekä rahallisesti että vakuuksina. Euroopan unioni on tullut Suomelle katastrofaalisen kalliiksi. Eroaminen Euroopan unionista johtaisi käytännössä myös eroamiseen eurosta ja siirtymiseen omaan valuuttaan. Irtiotto on raskas mutta välttämätön toimenpide kansakuntamme olemassaolon ja mielekkään tulevaisuuden turvaamiseksi.

Kysymys on siitä, haluavatko suomalaiset säilyttää maan itsenäisyyden, kansansuvereniteetin ja päätösvallan itsellään. Jos vastaus on myönteinen, eroaminen Euroopan unionista on välttämätöntä.

Aloitteen allekirjoittajat pitävät tärkeänä, että jäsenyyttä on nyt arvioitava uudelleen ja että kansalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin selvitetään kansanäänestyksellä ja että kansalaiset saavat tällä kertaa riittävästi ja tasapuolisesti informaatiota oman valintansa tueksi.

TOIMEENPANOLAISSA TARVITTAVAT SÄÄNNÖKSET

Kansanäänestyksen toimeenpano vaatii aina erityisen tätä koskevan lain säätämistä. Siinä on oltava säännökset:

─ äänestyksen ajankohdasta,
─ kansanäänestyksen aiheesta,
─ äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista,
─ siitä, käytetäänkö yhtä vai useampaa äänestyslippua,
─ äänestyslippujen ulkomuodosta,
─ äänestyslippujen sisällöstä: aihe, ajankohta, vaihtoehdot, tila äänestämismerkinnöille ja
tarvittavat äänestämisohjeet,
─ äänestyslippujen mitättömyydestä,
─ äänestämisestä: äänestämistapa,
─ siitä, miten valtio tiedottaa vaihtoehdoista ja
─ eri vaihtoehtoja koskevan tiedottamisen tukemisesta.

Nämä säännökset ehdotetaan sisällytettäviksi lakiin. Muilta osin kansanäänestyksessä sovellettaisiin siitä hallitusmuodossa olevia säännöksiä, lakia menettelystä neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä (571/87), ja tämän nojalla soveltuvin osin vaalilakia (714/98).

 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § Kansanäänestyksen toimittamisaika ja -menettely

Eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä toimitetaan neuvoa-antava kansanäänestys eduskuntavaalien 2015 yhteydessä.

Kansanäänestyksessä noudatetaan menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annettua lakia (571/87), jollei jäljempänä toisin säädetä.

2 § Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys suoritetaan eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen yhteydessä.

3 § Kysymyksenasettelu ja vastausvaihtoehdot

Kansanäänestyksessä esitetään äänestäjien vastattavaksi seuraava kysymys: ”Tuleeko Suomen erota Euroopan unionin jäsenyydestä?” Äänestäjän tulee vastata kysymykseen joko ”KYLLÄ” tai ”EI”.

4 § Äänestyslippu

Kansanäänestyksessä käytetään yhtä, erillistä äänestyslippua. Se painetaan valkealle paperille, sen on oltava vakiokokoa 148 x 210 mm, siitä on selvästi käytävä ilmi, miten se taitetaan kokoon, ja sen on turvattava äänestyssalaisuuden säilyminen.

Äänestyslipun sisäpuolelle painetaan otsikko, jossa mainitaan, että äänestyslippua käytetään kansanäänestyksessä Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä. Äänestyslipun taitekohdan oikealle puolelle painetaan 3 §:ssä mainittu kysymys ja sanat ”KYLLÄ” ja ”EI” sekä kumpaakin vastausvaihtoehtoa varten ruutu siten sijoitettuna, että ruudun sijoituksesta selvästi käy ilmi, kumpaa vastausvaihtoehtoa se tarkoittaa. Äänestyslippuun painetaan vielä ohje äänestysmerkinnän tekemisestä.

Äänestyslipussa käytetään suomen ja ruotsin kieltä.

5 § Äänestäminen

Äänestäminen tapahtuu merkitsemällä rasti (X) jompaankumpaan äänestyslipussa olevista ruuduista.

Äänestyksessä ei sovelleta, mitä menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain 5 §:n 1 momentissa säädetään äänestäjän mahdollisuudesta ilmaista, ettei hän kannata mitään esitetyistä vaihtoehdoista.

6 § Äänestyslipun mitättömyys

Sen lisäksi, mitä vaalilain (714/98) 85 §:n 1 momentin 1–4 ja 6 kohdassa säädetään, on äänestyslippu mitätön, jos äänestysmerkintä on tehty kumpaankin äänestyslipussa olevaan ruutuun tai jos sitä ei ole tehty lainkaan taikka jos se on niin epäselvä, ettei siitä käy ilmi, kumpaa vaihtoehtoa äänestäjä on kannattanut.

Äänestyslippuun rastin lisäksi tai sen sijasta tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, kumpaa vaihtoehtoa äänestäjä on kannattanut, ei ole pidettävä asiattomana eikä äänestyslippua tällaisen merkinnän johdosta mitättömänä.

7 § Äänestyksen tuloksen vahvistaminen

Äänestyksen tulos vahvistetaan samalla tavoin ja samaan aikaan kun eduskuntavaalien tulos vahvistetaan.

8 § Tiedottaminen ja sen tukeminen

Valtioneuvosto hyväksyy oikeusministeriön esittelystä yleisistunnossaan tiedotteen, jossa selostetaan Euroopan unionista eroamisen merkitystä ja todetaan, mistä kansanäänestyksessä on kysymys. Tiedote toimitetaan niille, joille lähetetään ilmoitus äänestysoikeudesta, sekä saatetaan muullakin tavoin kansalaisten tiedoksi ja saataville. Tiedote voidaan toimittaa ilmoituskortin ja -kirjeen yhteydessä.

Valtion vuoden 2015 talousarvioon varataan määräraha, joka on jaettava harkinnanvaraisina avustuksina tasapuolisesti eri vaihtoehtoja koskevan tiedottamisen tukemiseen.

Avustukset myöntää valtioneuvoston kanslia.

9 § Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain soveltamisesta.

Valtioneuvoston kanslia antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen avustusten tarkemmista jakoperusteista sekä niiden hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja valvonnasta.

10 § Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20   .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

─────

Helsingissä    päivänä      kuuta 2014

James Hirvisaari /m11

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Comments (

6

)

 1. jameshirvisaari

  Antero Jyränki: Euroopan unioni ja Suomen valtiosääntö (1996):

  Click to access jyranki96.pdf

 2. Tom Suomela

  Missä voin allekirjoittaa? Eroon Eu;sta mitä pikemmin sen parempi….

 3. jameshirvisaari

  ALLEKIRJOITA KANSALAISALOITE: Kansanäänestys Suomen eroamisesta Euroopan Unionin jäsenyydestä

  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/849

  Aloite on samansisältöinen kuin laatimani lakialoite. Ne tukevat toisiaan, joten suosittelen lämpimästi allekirjoittamista!

 4. mikko koivisto

  Mitä esim meikäpoika joka pitää itseään normaalijärkisenä Suomen kansalaisena tietää kannattaako erota vai ei? Kaikki kansanäänestykset ovat vastuun siirtämistä valituilta edustajilta (JOTKA SUOMEN KANSA ON VALINNUT) kansalle, Kantakaa vastuu, elkää siirtäkö sitä kansalle. Miltä kuulostaisi kansanäänestys lapsilisiin 400€:n korotus. Mitenköhän kävis?

 5. Joni

  James, oot tosi hyvä jätkä kun pidät eduskuntaa vähän väliä tietoisena siitä että monet eivät todellakaan pidä EU:ta minään menestystarinana! 🙂 Niille 199 muulle kansanedustajalle tekisi äärimmäisen hyvää kuulua muutamaan Facebookin anarkistiryhmään ja seurata päivien ajan, mitä uutisia EU:sta ja eurovaluutasta niissä jaetaan. EU:sta aina vain uusia naurettavia direktiiviuutisia, eurosta taas uusien ja uusien asiantuntijoiden perusteluja markkaan paluun puolesta. Ja näiden ihmisten lukumäärä on jatkuvassa kasvussa. Median esittämä kuva huligaaneista ei sovi lainkaan heihin. Niinhän media mustamaalaa persujakin.

 6. Yksi joukosta

  Nyt taitaisi olla hyvä aika taas käynnistää aloite EU:sta eroamisesta. Paitsi että EU tunkee kurkusta pakollisia maahanmuuttajakiintiöitä, suomalaiset ovat aivan täynnään koko maahanmuuttaja- ja sanelupolitiikkaa. Myös massiiviset säästöt/leikkaukset tukevat kehitystä koska ne nähdään Komissioon paenneiden Kataisen sekä Stubbin toilailun seurauksena. Asiaa tukee myös joukko viimeaikaisia sattumuksia kuten Pasilan K-kaupan somalivarkaan kiinniotto, joukkoraiskauksen ”tuomio,” Göteborgin ammuskelut, Lisa Holmin murha, jne. Kokoomuksen sooloilu hallitusohjelmaa vastaan on myös omiaan saamaan leikkauksista kärsivät kansalaiset takajaloilleen. Tekisin sen itse mutta sattuneista syistä kapasiteettini ei riitä 😦

%d bloggaajaa tykkää tästä: